Portfolio

photo: David Friedmann  http://davidfriedmann.com/
model: Mathilda Lando
hair: Whitey Trash
Make up : Lindsay andreas